prawo miediacja sadSąd polubowny powołany został do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów cywilnoprawnych, szczególnie w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Sąd polubowny, to niepaństwowa instytucja prawna znajdująca się poza systemem sądownictwa powszechnego, powołana ustawą do rozstrzygania sporów cywilnych.

 

 

Sądy polubowne organizacyjnie dzielą się na:

  • sądy powoływane przez strony dla rozstrzygnięcia określonego sporu, zwane sądami "ad hoc"
  • sądy stałe powoływane przez różne instytucje np. Izby Przemysłowo-Handlowe.


Uprawnienia sądów polubownych oraz ich zakres działania, a także podstawowe zasady funkcjonowania, są uregulowane w V części kodeksu postępowania cywilnego.

Sądy polubowne zapewniają szybkie rozstrzygnięcie sporów, zaś ich wyroki posiadają ten sam walor i znaczenie, co wyroki sądów powszechnych. Nadają się na tych samych zasadach do egzekucji, jak orzeczenie sądów powszechnych.
Sądy Polubowne są szybsze i w ostatecznym rachunku znacznie tańsze, niż sądy państwowe.
W sądach polubownych sądzą arbitrzy wybrani przez strony, zwykle osoby do których strony mają zaufanie wiedząc, że znają one specyfikę rozpatrywanej materii procesowej. W sądownictwie powszechnym strony nie mają żadnego wpływu na wybór składu orzekającego.

Spory, które można rozstrzygać za pomocą sądów polubownych:

  • spory majątkowe,
  • o charakterze cywilno-prawnym.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia IPH w Krakowie z dnia 31 marca 2000 roku Sąd Polubowny został wpisany w formalną strukturę organizacyjną IPH.

Organizacja Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie:

  1. Rada Sądu składa się z trzech członków:  Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, adw. Krzysztof Labe, Andrzej Zdebski – Prezydent IPH w Krakowie
  2. W skład Prezydium Sądu wchodzą: Prezes Sądu Polubownego Prof. dr hab. adw. Elżbieta Traple, adw. Janusz Długopolski, r. pr. Halina Kwiatkowska oraz r. pr. Jerzy Muzyk
  3. Sekretarz Sądu Polubownego: Michał Babij
  4. Stała Listę Arbitrów Sądu Polubownego tworzy 49 arbitrów, w głównej mierze adwokatów i radców prawnych. Są to specjaliści z różnych dziedzin prawa, a także znawcy porządków prawnych innych krajów np. Niemiec czy Włoch. Na liście znajdują się również menadżerowie oraz specjaliści z wybranych sektorów gospodarki.

 Więcej informacji o Sądzie Polubownym przy IPH znajdą Państwo w sekcji "Działania Izby" na naszej stronie.

Zapis na sąd polubowny:
Sekretarz Sądu Michał Babij
tel. (+48 12) 428 92 60
email: arbitraz@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png