MISJA I STRATEGIA

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWE

NA LATA 2017 – 2021

MISJA

Reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej oraz wsparcie w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności i promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

 

WSTĘP

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH. Obecnie w obliczu tendencji do postaw sprzyjających nadmiernej regulacji i kontroli działań firm, istotnym jest niezależnie od sytuacji politycznej trwanie w obronie poszanowania prywatnej własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie wyzwaniem staje się trudna sytuacja pracodawców na rynku pracy.

Dlatego priorytetowymi kierunkami działania Izby, będącymi jednocześnie długoterminowymi celami strategicznymi jej działalności, będą:

 • udział w tworzeniu nowych regulacji prawnych w oparciu i ekspercką wiedzę firm członkowskich i instytucji zewnętrznych,
 • wspieranie wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce samorządu gospodarczego o charakterze powszechnym,
 • dbałość i propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie wśród firm członkowskich oraz działań promujących społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz w działaniach na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,
 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy firmami zrzeszonymi w IPH a organizacjami samorządu gospodarczego innych krajów,
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy, jak również poszukiwaniu przez pracodawców wykwalifikowanych pracowników,
 • reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,
 • ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań jej członków, rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami oraz integracja firm w ramach imprez i działań organizowanych przez IPH.

Dla osiągnięcia celów strategicznych IPH w Krakowie w latach należy zrealizować działania w następujących obszarach:

 

 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRM.

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie kontynuować będzie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współdziałać w tym zakresie z instytucjami naszego regionu zaangażowanymi w przedsięwzięcia służące rozwojowi gospodarczemu. Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej firm, IPH podejmie działania na ich rzecz w kierunku budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W tym obszarze dla realizacji celów strategicznych należy:

 • kontynuować realizację z uczelniami wspólnych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości i ściślejszej współpracy uczelni i biznesu,
 • poszukiwanie inwestorów branżowych wśród członków IPH dla startupów,
 • zacieśnić współpracę w realizacji zapisów w umowach podpisanych z AGH, PK, UEK,
 • przygotowanie banku pomysłów i innowacji będących w zakresie badań lub gotowych do wdrożenia.
 • w ramach projektu Enterprise Europe Network współpracować z Centrum Transferu Technologii AGH i PK w zakresie promocji oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych w przedsiębiorstwach.
 • organizować szkolenia, seminaria, konferencje poświęcone przedsiębiorczości i podnoszeniu innowacyjności w firmach, w tym zwiększenie udziału platform e-learningowych.
 • w ramach posiadania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zwiększyć liczbę świadczeń w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
 • wzmocnić współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie tworzenia infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu liczby firm innowacyjnych w klastrach i KPT.

 

2.INTERNACJONALIZACJA FIRM W MAŁOPOLSCE POPRZEZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.

Współpraca międzynarodowa Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie powinna odbywać się przede wszystkim poprzez działania związane z promocją firm członkowskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z wytycznymi i priorytetami rządu RP odnośnie handlu zagranicznego.

Szczególnie jednak działania związane ze współpracą międzynarodową Izba powinna podejmować zgodnie ze strategią regionu i Krakowa tak, aby wspólne przedsięwzięcia z UMK i Urzędem Marszałkowskim przynosiły wymierny efekt w promocji miasta, regionu a przede wszystkim kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców działających na tym terenie oraz służyły rozwojowi firm.

W obszarze tym należy podjąć następujące działania:

 • zacieśnienie współpracy w działaniach promocyjnych naszego regionu z następującymi instytucjami: Centrum Obsługi Inwestora przy UMK, Business in Małopolska, MARR, Krakowski Park Technologiczny i innymi
 • organizowanie misji gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych wspólnie z UMK, UMWM i MARR,
 • w ramach ośrodka Enterprise Europe Network udzielanie konsultacji, informacji i pomocy przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć działalność w krajach UE i poza Unią,
 • kontynuacja współpracy z konsulatami generalnymi w Krakowie, ambasadami państw w Warszawie oraz placówkami dyplomatycznymi RP na terenie całego świata,
 • efektywniejsze wykorzystanie zapisów umów z izbami zagranicznymi dla promocji i wsparcia firm członkowskich w poszczególnych krajach.
 • udział IPH w roli współgospodarza podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, zacieśnienie współpracy oraz promocja firm w poszczególnych krajach.

 

 1. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE.

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie będzie aplikować wnioski na realizację projektów finansowych z UE, aby utrzymać wysoki poziom usług dla przedsiębiorców w zakresie udzielania konsultacji, doradztwa, organizacji szkoleń i konferencji. Będzie również, wzorem lat ubiegłych, udzielać informacji, wspierać firmy członkowskie w zakresie pozyskiwania funduszy UE na działania innowacyjne oraz realizację projektów inwestycyjnych.

Dla realizacji celów w tym obszarze, należy podjąć następujące działania:

 • w ramach ośrodka EEN udzielać wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom ubiegającym się o środki finansowane z UE,
 • kontynuować działalność izby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową tj. szkolenia, doradztwo, konferencje celem rozszerzenia oferty bezpłatnych usług świadczonych przedsiębiorcom,
 • ściśle współpracować z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opiniowania projektów finansowanych z UE a dotyczących poprawy infrastruktury w regionie i wspierających przedsiębiorczość,
 • w ramach ośrodka EEN kontynuować współpracę z Komisją Europejską.

 

 1. UMOCNIENIE ROLI I ZNACZENIA IZBY JAKO INSTYTUCJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W ŻYCIU GOSPODARCZYM MAŁOPOLSKI.

IPH w Krakowie jest wiodącą organizacją samorządu gospodarczego Małopolski działającą na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej, reprezentującą i wspierającą przedsiębiorców nie tylko w regionie, lecz także w kraju i zagranicą.

Aby wzmocnić jeszcze bardziej i wypełniać funkcję izby konieczne jest:

 1. rozszerzenie i skonkretyzowanie współpracy z władzami administracji rządowej i samorządowej,
 2. dążenie do wzmocnienia roli i pozycji samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowelizację ustawy o izbach gospodarczych z 1989 r.,
 3. nawiązanie współpracy z instytucjami samorządu gospodarczego w Małopolsce oraz w kraju, w celu przedstawienia opinii, ekspertyz oraz interwencji w obronie przedsiębiorców,
 4. rozpoczęcie działań promocyjnych wśród przedsiębiorców pokazujących rolę i znaczenie samorządu gospodarczego w ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania powyższe IPH w Krakowie realizować będzie m.in. poprzez:

 1. kontynuowanie aktywności izby na forum Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,
 2. współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie promowania firm krakowskich i małopolskich, w szczególności firm członkowskich IPH, jako potencjalnych wykonawców inwestycji realizowanych w Małopolsce,
 3. obecność w formie głosu eksperckiego w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez inicjowanie dyskusji w zakresie problemów gospodarczych,
 4. współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promocji firm członkowskich z wykorzystaniem kanałów takich jak Youtube, telewizje medialne, Facebook.
 5. prowadzenie stałej promocji firm członkowskich IPH wśród członków Izby,
 6. aktywny udział radców IPH zasiadających w różnych gremiach powoływanych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje publiczne,
 7. organizowanie cyklicznych posiedzeń sekcji branżowych, spotkań firm członkowskich, seminariów mających istotny wpływ na zacieśnienie integracji i lepszego udrożnienia przepływu informacji pomiędzy firmami członkowskimi,
 8. wzmocnienie integracji i współpracy samorządów gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców z Małopolski oraz współpracy ze znaczącymi izbami w kraju dla przygotowania i wyrażania wspólnego stanowiska przedsiębiorców w Małopolsce oraz w kraju;
 9. udział i pomoc w poszukiwaniu pracowników dla firm członkowskich poprzez czynny udział w targach pracy, współpracę z biurami karier w ramach podpisanych umów z uczelniami wyższymi.

 

 1. KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.

Powinnością izby jest, aby m.in. kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorców w regionie, w którym działają oraz propagowanie zasady uczciwości kupieckiej i handlowej a także dobrych praktyk w działalności gospodarczej.

Powyższe cele izba powinna realizować poprzez:

 • promocję zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • promocję osiągnięć firm poprzez wyróżnienie ich w księdze Nagród i Wyróżnień IPH w trakcie uroczystości Święta Izby,
 • promocję zarządzających firmami w konkursie nagród „ Krakowski Dukat”,
 • propagowanie i dalszy rozwój mediacji i sądownictwa polubownego jako najbardziej skutecznej formy rozstrzygania sporów gospodarczych.

 

 1. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI I DZIAŁAŃ BIURA IPH W KRAKOWIE.

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie jest wiodącą instytucją samorządu gospodarczego w Małopolsce. Zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, doświadczona i wykształcona kadra izby oraz liczne kontakty z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą dają gwarancję wszechstronności obsługi przedsiębiorców na wysokim poziomie.

Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług wymusza wdrożony w 2004 System Zarządzania Jakością wg. normy PN - EN ISO 9001 w zakresie udzielania usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Na bieżąco jest prowadzony monitoring ze stopnia zadowolenia przedsiębiorców korzystających z usług naszej izby.

Dla wzmocnienia aktywności i działań Biura IPH należy podjąć następujące przedsięwzięcia:

 • stale doskonalić jakość świadczonych usług oraz rozszerzać zakres oferty odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców,
 • organizować profesjonalne szkolenia dla pracowników mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
 • prowadzić stały monitoring oraz badania satysfakcji klientów korzystających z usług naszej izby,
 • doskonalić w sposób ciągły system komunikowania się z firmami członkowskimi, instytucjami otoczenia biznesu i urzędami administracji samorządowej poprzez uatrakcyjnienie strony izby iph.krakow.pl oraz ośrodka EEN a także przesyłanie newsletterów i elektronicznego biuletynu „ Wiadomości Gospodarcze”,
 • prowadzić w sposób ciągły akcje pozyskiwania nowych firm członkowskich,
 • wzmocnić współpracę z mediami regionalnymi,
 • pozyskiwać fundusze z różnych źródeł dla rozszerzenia oferty usług i działań izby.

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png