Regulamin działalności sekcji branżowych
działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

I. Organizacja działalności Sekcji branżowych

§ 1

1. Zasady działalności Sekcji branżowych wyodrębnianych w ramach przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) zatwierdza Rada IPH.
2. Przynależność do danej Sekcji branżowej (SBr) określana jest deklaratywnie przez firmy
– Członków IPH, przy czym uczestnictwo danej firmy w jednej SBr, nie wyklucza jej przynależności do innych SBr.

 

3. Działalność operacyjna prowadzona jest przez SBR z wykorzystaniem biura IPH, które będzie udzielało władzom SBr niezbędnego wsparcia organizacyjnego oraz zapewni SBr pełną obsługę biurową, w tym także organizację i bieżące aktualizacje dedykowanej dla danej SBr strony internetowej i obsługę ewentualnej komunikacji elektronicznej.
4. Zarządzający SBr powinni informować Dyrektora IPH oraz pozostałe SBr o zgłaszanych inicjatywach i realizowanych przedsięwzięciach, w celu koordynacji działań wszystkich SBr oraz wykorzystania inicjatyw i doświadczeń umożliwiających jak najbardziej efektywną działalność IPH.
5. SBr powinny prowadzić efektywną komunikację w zakresie udostępniania posiadanych informacji, dostępnych analiz i opracowań, które będą mogły być przydatne w działalności innej SBr lub jej Członków.


II. Organizacja i władze Sekcji branżowych

§ 2

1. Sekcje branżowe (SBr) obejmują firmy (Członkowie SBr), których zadeklarowanym dominującym, bądź istotnym rodzajem aktywności gospodarczej jest prowadzona na terenie Polski lub poza jej granicami:
a) działalność produkcyjna w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Przemysłu (SP),
b) działalność handlowa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Handlu (SH),
c) działalność usługowa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Usług (SU),
d) działalność w zakresie budownictwa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Budownictwa (SB),
e) działalność w zakresie usług innowacyjnych w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Innowacji (SI).
2. Członkami SBR mogą być także firmy prowadzące inny rodzaj działalności, jeżeli przynależność do tej grupy branżowej uzasadniają inne istotne przesłanki wskazane przez Członka IPH.
 
§ 3

1. Pracami SBr kieruje Przewodniczący, powoływany przez Radę IPH na czas trwania jej kadencji oraz odwoływany przez Radę IPH z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy Członków SBr.
2. Przewodniczący SBr może powołać do współkierowania SBr Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza SBr oraz określić zakresy ich obowiązków.
3. Przewodniczący SBr zwołuje formalne spotkania z Członkami SBr, bądź organizuje wymianę informacji i podejmowanie ustaleń w formie obiegowej.
4. Przewodniczący SBr przedstawia Radzie IPH raz w roku sprawozdanie z działalności SBr.

III.    Cele i zakres działalności Sekcji branżowch 

§ 4

1. Podstawowym celem działania SBr jest dążenie do wspomagania działalności prowadzonej przez Członków SBr poprzez poszukiwanie możliwości poprawy warunków ich funkcjonowania w zakresie otoczenia: prawnego, ekonomicznego, środowiskowego itp., a także umacniania wizerunku Członków SBr jako firm stowarzyszonych w IPH.
2. SBr będą na bieżąco komunikować się z Członkami SBr w celu pozyskiwania i aktualizowania informacji na temat warunków i ewentualnych problemów w działalności, których poprawa, bądź eliminacja mogłyby być przedmiotem inicjatyw SBr, jako organu reprezentującego Członków o określonym profilu działalności.
3. SBr będą podejmować inicjatywy skierowane do odpowiednich ośrodków władz lokalnych i centralnych oraz do innych instytucji, poszukując możliwości usprawnienia procesów i procedur oraz eliminowania barier wpływających na działalność Członków SBr.
4. SBr będą reprezentować wspólny interes Członków SBr przed urzędami i instytucjami, w przypadku podejmowania przez władze SBr IPH powyższych inicjatyw.

§ 5

1. SBr we współpracy z Biurem IPH będą prowadzić działalność marketingową i promocyjną zmierzającą do wspierania wizerunku Członków SBr jako uczestników IPH.
2. SBr będą prowadzić działania zmierzające do zwiększenia integracji Członków SBr, organizować spotkania tematyczne oraz płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Członkami SBr, a także Członkami innych SBr działających w ramach IPH.
3. SBr z inicjatywy Członków SBr będą poszukiwać możliwości rozwiązań konkretnych problemów w działalności Członków SBr, w oparciu o wymianę informacji wewnątrz SBr oraz na bazie zasobów i możliwości IPH.
4. SBr będą wspierać i propagować wśród Członków SBr inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane przez IPH.

§ 6

1. SBr będą prowadzić działalność informacyjną o realizowanych przedsięwzięciach także wśród innych firm niezrzeszonych w IPH oraz propagować potrzebę integracji w ramach IPH jako organizacji mogącej zapewnić wsparcie, pomoc i reprezentowanie w rozwiązywaniu możliwych problemów.
2. SBr będą komunikować się z innymi organizacjami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców itp. w celu poszukiwania możliwości zwiększenia skuteczności w realizacji celów SBr i IPH.

Kraków, dnia 10-09-2009

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png