22 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. “Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business). Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie jest jednym z partnerów, którzy w ramach partnerstwa będą odpowiedzialni za jego realizację.

Projekt zakłada zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/KrOF w kraju i na arenie międzynarodowej.

Cele projektu: Projekt KMA4Business ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:

  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (misje gospodarcze, dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne)
  • utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach, prezentacjach, konferencjach). Jednocześnie ma poprawić się struktura tych przedsięwzięć, tj. zróżnicowanie i wzmocnienie ekspansji zagranicznej małopolskich MŚP oraz pozyskiwanie inwestycji o wysokiej wartości dodanej, lokowanych na obszarze KrOF, ale wpływających jednocześnie na rozwój pozostałej części regionu.

W ramach projektu KMA4Buinsess realizowane będą działania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Zaplanowano działania bezpośrednie – spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy) i poza Europę (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA) - za których realizację odpowiedzialna będzie Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie. Wkrótce zaprosimy małopolskie MŚP do udziału w tych wydarzeniach. Inne działania bezpośrednie: udział w targach branżowych związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Małopolski (Niemcy, Hiszpania, USA, ZEA), udział w targach inwestycyjnych w Europie (Francja, Niemcy), na rynku azjatyckim (np. Chiny) i na rynku bliskowschodnim (np. ZEA), prezentację potencjału KrOF i Małopolski w globalnych centrach biznesowych.

Działaniom bezpośrednim towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjno-promocyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych kanałów komunikacji – badania marketingowe, stworzenie marki KrOF i platformy komunikacyjnej projektu, organizacja konferencji KMA4Buisness w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym wizualizacji terenów inwestycyjnych), opracowanie raportu zawierającego dane nt. regionu i jego aktualizacja; ciągła kampania promocyjno-informacyjna dotycząca oferty gospodarczej KrOF i całego regionu.

Innowacją projektu jest skoncentrowana promocja potencjału gospodarczego Małopolski (w tym KrOF) w formie sesji seminaryjno-prezentacyjnych w głównych centrach opiniotwórczych dla inwestorów globalnych. Zdolność przekonania kluczowych aktorów lobbingu polityczno-gospodarczego ma istotne znaczenie dla skuteczności innych działań promocyjnych zaplanowanych w projekcie. Działanie to nastawione jest na osiągnięcie wymiernego sukcesu w postaci wzrostu zainteresowania najpoważniejszych inwestorów globalnych lokowaniem inwestycji w Małopolsce, w tym w KrOF.

Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenie eksportu produktów oraz usług.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego regionu jako dobrej lokalizacji dla inwestycji.

Partnerami projektu są Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (lider), Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2022 roku. Łączna wartość projektu wynosi 5 587 780,00 zł, z czego wartość dofinansowania z UE wyniesie 4 479 613,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Zapoznaj się z aktualnymi działaniami projektu KMA4Business.

 

Zapraszamy małopolskie firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 9 – 13 październik 2022 r.

Z radością przekazujemy Państwu folder promujący Metropolię Krakowską, przygotowany w ramach projektu KMA4Business.

Oferta na przygotowanie, organizację i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju

Oferta na przygotowanie, organizację i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Koszyc na Słowacji w dniach 31 maja - 3 czerwca 2022 r.

Oferta na przygotowanie, organizację i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej na Słowację

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej online do Dusseldorfu w terminie 15 -18 listopada 2021 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór przedsiębiorców do udziału w wirtualnej misji na Białoruś w dniach 9-16 grudnia 2020 r.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png