Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej online do Dusseldorfu w terminie 15 -18 listopada 2021 r.

AKTUALIZACJA 8.11.2021

Nabór na udział w misji został rozstrzygnięty. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa to:
Delta Sport Clinic Sp. z o.o.
Duna Sp. z o.o.
Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Babij
PPHU Kej Sp. z o.o.
WOO AGENCY Sp. z o.o.
Piotr Kubiak PIQ
Gratulujemy!

 

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO 8 LISTOPADA 2021 R.

Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Niemiec.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 4,50 €. Dofinansowaniu podlega bilet uprawniający do udziału online w targach Medica, organizowanych w terminie 15-18 listopada 2021 r.

Na zgłoszenia firm z Małopolski, zainteresowanych uczestnictwem w Misji online, czekamy do 15.10.2021 r.

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na misję (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2, 5, 8.

Bliższych informacji udzielają:
Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262 oraz Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl tel. 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na udział w Misji

Załącznik nr 4 – Ankieta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)

Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności

 

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png