Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Koszyc na Słowacji w dniach 31 maja - 3 czerwca 2022 r.

Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami ze Słowacji.

"UWAGA! NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 12 MAJA 2022"

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis.
Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 810,00‬ zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 12 maja 2022r.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przejazdy na trasie Kraków-Koszyce, Koszyce-Kraków (mikrobus),
2) transport osobowy na terenie Słowacji (mikrobus),
3) noclegi w hotelu ze śniadaniem (3x),
4) obiady (2x) i kolacje (3x),
5) ubezpieczenie.

Ramowy program:

31 maja 2022 r. 

 • Przejazd mikrobusem do Koszyc
 • Kolacja

1 czerwca 2022 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Spotkania B2B
 • Lunch
 • Spotkania B2B
 • Kolacja

2 czerwca 2022 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Spotkanie w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Koszycach z reprezentantami regionu
 • Lunch
 • Wizyta studyjna
 • Kolacja

3 czerwca 2022 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Przejazd mikrobusem do Krakowa

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami. 

Bliższych informacji udzielają:

Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262 oraz Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pltel. 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – Umowa na udział w Misji

Załącznik nr 4 – Ankieta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)

Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności

 

AKTUALIZACJA 13.05.2022
Nabór na udział w misji został rozstrzygnięty. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa to:
1. CAWI Sp. z o.o.
2. Eljot  Sp. zo.o.
3. Lolly Polly Sp. zo.o. Sp. K.
4. MKDESIGN
5. Timber Moon Sp. zo.o.
Gratulujemy!

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png