Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Białoruś do Mińska w terminie 19-22 maja 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Białorusi.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

19 maja 2020 r. 

 • Przelot z Krakowa do Mińska
 • Zakwaterowanie

20 maja 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Spotkania B2B
 • Wizyta na targach BUDEXPO 2020

21 maja 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Spotkania B2B
 • Wizyta na targach BUDEXPO 2020

22 maja 2020 r.

 • Śniadanie w hotelu
 • Przelot z Mińska do Krakowa

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 555,00 zł.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przelot na trasie Kraków-Mińsk-Kraków,
2) noclegi w hotelu wraz z śniadaniem,
3) transport osobowy wewnątrz Białorusi na miejsca spotkań i targów (mikrobus),
4) tłumaczenia,
5) ubezpieczenie.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego:

 1. formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2)
 3. oświadczenia uczestnika projektu (zał. nr 5)
 4. oświadczenia uczestnika  misji  o  specjalnych  potrzebach  dotyczących niepełnosprawności (zał. nr 8).

Bliższych informacji udzielają:
Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel 12 4289262 oraz Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl, 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:
Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Umowa na udział w Misji
Załącznik nr 4 – Ankieta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png