REGULAMIN PRACY
KOMISJI WSPÓLNEJ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
I GOSPODARCZYCH MAŁOPOLSKI

 

art. 1
Komisja1.    Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski zwana dalej „Komisją” działa przy Zarządzie Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Zarządem”.
2.    Komisja jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Zarządu mającym za zadanie organizowanie współpracy samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski.
3.    Komisja wykonuje zadania zgodnie z art. 12. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa, który stanowi, że samorząd województwa, przy formowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym.


art. 2
Zadania KomisjiDo zadań Komisji należy w szczególności:
1)    stworzenie płaszczyzny dla wypracowywania stanowisk i opinii oraz wymiany informacji
w sprawach związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym Województwa Małopolskiego;
2)    współpraca w zakresie identyfikowania problemów polskich przedsiębiorców, rozpoznawanie możliwości pomocy i wspólne poszukiwanie rozwiązań;
3)    konsultacje dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski, współudział w ich projektowaniu i opracowaniu;
4)    udział w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji strategicznych Małopolski;
5)    promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski;
6)    wyrażanie opinii, przyjmowanie stanowisk poprzez podejmowanie uchwał w sprawach z zakresu rozwoju gospodarczego. Przyjęte przez Komisje opinie i stanowiska stanowią głos doradczy dla Zarząd Województwa Małopolskiego w procesach decyzyjnych ważnych dla polityki gospodarczej województwa.art. 3
Skład Komisji1.    Komisja składa się z 24 przedstawicieli, w tym 12 ze strony samorządów terytorialnych
i 12 ze strony samorządów gospodarczych.
2.    Reprezentację samorządów terytorialnych stanowią:
1)    trzej przedstawiciele Województwa Małopolskiego: Marszałek Województwa Małopolskiego, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;
2)    po jednym przedstawicielu miast: Krakowa, Tarnowa i Oświęcimia;
3)    przedstawiciel wskazany przez Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
4)    przedstawiciel wskazany przez Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego;
5)    czterech przedstawicieli samorządu terytorialnego wskazanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
3.    Reprezentację samorządów gospodarczych stanowią:
1)    dwóch przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie;
2)    przedstawiciel  Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie;
3)    przedstawiciel Jurajskiej Izby Gospodarczej;
4)    przedstawiciel Nowotarskiej Izby Gospodarczej;
5)    przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej;
6)    przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej;
7)    przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
8)    przedstawiciel Krakowskiej Izby Turystyki;
9)    przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
10)    przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu;
11)    przedstawiciel Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych.
4.    Kandydatów na członków strony samorządów gospodarczych Komisji przedstawia Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, po uzgodnieniach wewnętrznych w gronie środowisk stanowiących samorząd gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
5.    Członków Komisji powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Małopolskiego w drodze zarządzenia.
6.    Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem
w posiedzeniach Komisji, w tym koszty transportu, pokrywa podmiot desygnujący.
7.    Do obowiązków Członka Komisji w szczególności należy:
1)    obecność na posiedzeniach Komisji,
2)    aktywny udział w posiedzeniach Komisji,
3)    udział w głosowaniach prowadzonych drogą elektroniczną,
4)    zgłaszanie zagadnień, którymi powinna zająć się Komisja,
5)    opracowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji zadań Komisji na zlecenie Przewodniczących lub Wiceprzewodniczących Komisji.
8.    Członkowie Komisji powinni uczestniczyć osobiście w posiedzeniach Komisji. W przypadku braku możliwości bezpośredniego udziału dopuszcza się zastępstwo przez osobę legitymującą się pisemnym upoważnieniem do reprezentacji.
9.    Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku:
1)    cofnięcia rekomendacji przez podmiot desygnujący przedłożonej na piśmie, w drodze korespondencyjnej lub e-mailowej (skan dokumentu),
2)    zaprzestania pełnienia funkcji w podmiocie desygnującym,
3)    rezygnacji z funkcji Członka Komisji przedłożonej na piśmie, w drodze korespondencyjnej lub e-mailowej (skan dokumentu lub oświadczenie o rezygnacji wyrażone w treści wiadomości e-mailowej),
4)    rozwiązania Komisji przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
10.    O wygaśnięciu członkostwa w Komisji w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, Sekretarz Komisji powiadamia pisemnie organ desygnujący.art. 4
Prezydium Komisji1.    Pracami Komisji kieruje dwóch równorzędnych Przewodniczących Komisji, po jednym ze strony samorządu terytorialnego i gospodarczego, w osobach Marszałka Województwa Małopolskiego i osoby wybranej w drodze głosowania spośród przedstawicieli samorządów gospodarczych, każdy z nich zwany dalej „Przewodniczącym”.
2.    W razie jednoczesnej nieobecności Przewodniczących Komisji pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczący Komisji, zwany „Wiceprzewodniczącym”.
3.    Komisja wybiera dwóch równorzędnych Wiceprzewodniczących, po jednym ze strony samorządu terytorialnego i gospodarczego, spośród swoich członków na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Komisji.


art. 5
Sekretariat Komisji1.    Za obsługę administracyjno-biurową odpowiada Sekretariat Komisji.
2.    Sekretariat Komisji działa w ramach Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
3.    Funkcję Sekretarza Komisji pełni Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, który uczestniczy w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu.
4.    Do zadań Sekretariatu Komisji należy w szczególności:
1)    zapewnienie obsługi biurowej i administracyjnej posiedzeń Komisji,
2)    przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,
3)    organizowanie spraw proceduralnych oraz zapewnienie przepływu informacji w związku
z działalnością Komisji,
4)    sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji,
5)    zbieranie tematów i materiałów na posiedzenia Komisji oraz przygotowywanie porządku obrad po konsultacji z Przewodniczącym Komisji.art. 6
Tryb pracy1.    Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczących lub Wiceprzewodniczących za pośrednictwem Sekretariatu Komisji.
2.    Członkowie Komisji powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Komisji adres e-mail.
3.    Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb i zgłaszanych tematów.
4.    Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Komisji mogą zwołać posiedzenie nadzwyczajne, o ile sytuacja tego wymaga. Posiedzenia nadzwyczajne są poświęcone konkretnemu tematowi.
5.    Komisja powołana jest na czas nieokreślony.
6.    Miejsce obrad każdorazowo ustala Sekretariat Komisji.
7.    Komisja może w razie potrzeby zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów z głosem doradczym,
w ramach którego mogą w szczególności przedstawić Komisji swoje stanowisko, opinię lub pogląd istotny dla sprawy będącej przedmiotem dyskusji.
8.    Komisja wyraża swoje opinie i przyjmuje stanowiska w drodze uchwał.
9.    Członkowie Komisji zgłaszają projekty uchwał do Sekretariatu Komisji w celu uwzględnienia
w programie posiedzenia Komisji.
10.    Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów Członków Komisji obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie, a w razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie.
11.    W sytuacji wymagającej rozstrzygnięcia Komisji, w okresie między posiedzeniami Komisji, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić głosowanie elektroniczne i zwrócić się do Członków Komisji w formie e-mailowej o przyjęcie uchwały. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Komisji, którzy wzięli udział w głosowaniu elektronicznym. Głosownie elektroniczne może odbywać się z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub aplikacji
i systemów elektronicznych umożliwiających indywidualne głosowanie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, który zarządził głosowanie.
12.    Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, zawierający przebieg posiedzenia
i ustalenia Komisji.
13.    Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie.
14.    Protokół jest rozsyłany przez Sekretariat Komisji do wszystkich Członków Komisji w terminie nie później niż 14 dni przed kolejnym posiedzeniem. Każdy Członek Komisji ma prawo zgłosić uwagi do treści protokołu we wskazanym przez sekretariat terminie.
15.    W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Sekretariat Komisji przekazuje Członkowi Komisji zgłaszającemu uwagi informację o ich uwzględnieniu lub odmowie uwzględnia
z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy, niezwłocznie po rozpatrzeniu uwag.art. 7
Inne postanowienia1.    W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem o sposobie postępowania decydują Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.    Regulamin wchodzi z dniem podjęcia.

 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.