KRAKOWSKI DUKAT 1ZASADY I KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW


1. “Krakowski Dukat” jest wyróżnieniem regionalnym za działalność na polu rozwoju gospodarczego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Pieczę nad konkursem nagrody “Krakowskiego Dukata” sprawuje Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
3. Patronat medialny nad konkursem sprawują : Telewizja Kraków, Dziennik Polski i Radio Kraków
4. Do udziału w konkursie nagrody “Krakowski Dukat” mogą przystąpić osoby spełniające wymagania formalne w poszczególnych kategoriach, działające w obszarze regionu Małopolski.

Kategoria - “Krakowski Dukat” dla właściciela firmy:

  • Mikro
  • Małej
  • Średniej
  • Dużej ( ze względu na rozpoznawalność i osiągnięcia kandydata kapituła może przyznać nagrodę bez analizowania wniosku)

a. są właścicielami lub współwłaścicielami firmy,
b. firma istnieje co najmniej 3 lata,
c. firma wykazuje zysk co najmniej w dwóch ostatnich latach.

Kategoria - “Krakowski Dukat” dla menadżera firmy:


a. w przedsiębiorstwie, którym kierują zatrudnione są na podstawie umowy o pracę bądź mają podpisany kontrakt menedżerski,
b. reprezentują wyłącznie najwyższy szczebel zarządzania,
c. legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy na obecnym stanowisku,
d. kierowana przez nich firma wykazuje zysk co najmniej w dwóch ostatnich latach.

Kategoria - “Krakowski Dukat” dla Kreatora Przedsiębiorczości:


Dokonania w zakresie:
a. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
b. Upowszechnienie przedsiębiorczości,
c. Kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego.

Uwaga: ( ze względu na rozpoznawalność i osiągnięcia kandydata kapituła może przyznać nagrodę bez analizowania wniosku).

Kategoria - “Krakowski Dukat” dla Samorządowego Kreatora Przedsiębiorczości:


Dokonania (w powiecie , mieście, gminie) w zakresie:
a. Sprzyjanie i tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
b. Upowszechnienie przedsiębiorczości,
c. Kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego.


5. Warunkiem zarejestrowania uczestnika jest wypełnienie i przesłanie na adres Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie ankiety uczestnictwa.
6. Po rejestracji uczestnik otrzymuje szczegółowe materiały informacyjne dotyczące zasad Konkursu nagrody “Krakowski Dukat” w tym: Kryteria Oceny, Regulamin Pracy Kapituły oraz Schemat oceny Konkursu.
7. Do oceny zgłoszonych do nagrody “Krakowski Dukat” kandydatów powołuje się Kapitułę. Kapitułę powołuje raz do roku Prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele:
a. prezydenci lub prezesi Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu,
b. wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
c. eksperci wyższych uczelni Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza.
d. osoby historycznie związane z nagrodą “Krakowski Dukat”.

8. Proces oceny kandydatów zgłoszonych do Konkursu jest podzielony na dwa etapy:
a. ocena formalna
b. ocena merytoryczna

9. Ocena o jakiej mowa w pkt. 8, polegająca na sprawdzeniu czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w pkt. 4, jest dokonywana przez sekretariat Kapituły. Ocena o jakiej mowa w pkt. 8 b, dokonywana jest przez Kapitułę nagrody “Krakowskiego Dukata”.

10. Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są:
a. kwalifikacje Kandydata,
b. przebieg kariery zawodowej,
c. solidność zawodowa,
d. wysoki poziom etyki,
e. osiągnięcia zawodowe,
f. wyniki ekonomiczne firmy,
g. potencjał rozwoju firmy,
h. pozycja konkurencyjna firmy na rynku,
i. dynamika wzrostu wartości firmy,
j. “image” firmy na rynku i wśród klientów

11. Przy ocenie kandydata, Kapituła może rozważyć dodatkowe osiągnięcia kandydata dla firmy.

12. Zadaniem Kapituły jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ustalenie zasad oceny merytorycznej kandydatów zgodnie z przyjętymi kryteriami. W swoich pracach Kapituła kieruje się Regulaminem.

13. Spośród kandydatów Kapituła wybiera Finalistów. Z Finalistami Kapituła może przeprowadzić odrębne, osobiste rozmowy jako ostatni etap procesu oceny merytorycznej.

14. Laureaci wybierani są spośród Finalistów decyzją Kapituły. Decyzja Kapituły odnośnie wyboru Laureatów musi być umotywowana na piśmie i jest publiczna.

15. Kapituła może przyznać kilka nagród “Krakowskiego Dukata” w poszczególnych kategoriach lub nie przyznać żadnej.

16. Nazwiska Laureatów są ogłaszane w listopadzie każdego roku, podczas uroczystości Święta Izby.

17. Wszyscy Laureaci otrzymują medal “Krakowskiego Dukata” oraz dyplom.

REGULAMIN PRAC KAPITUŁY “KRAKOWSKIEGO DUKATA”


1. Kapituła jest organem całkowicie niezależnym, niezawisłym, powołanym do wyłowienia Laureatów Nagrody “Krakowskiego Dukata” w następujących kategoriach:

  • Krakowski Dukat dla Właściciela Firmy: mikro, małej, średniej i dużej
  • Krakowski Dukat dla Menadżera Firmy
  • Krakowski Dukat dla Kreatora Przedsiębiorczości
  • Krakowski Dukat dla Samorządowego Kreatora Przedsiębiorczości.

2. Członkowie Kapituły, poprzez sekretariat zwracają się na początku września do poszczególnych małopolskich organizacji i instytucji samorządu gospodarczego celem zgłoszenia przez nich kandydatów do nagrody “Krakowskiego Dukata”.

3. W swej pracy członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez instytucje zgłaszające kandydatów, oraz w przypadku finalistów dodatkowo o rozmowę indywidualną z kandydatem. Kapituła może zasięgać publicznie dostępnych informacji dotyczących kandydatów i przedsiębiorstw przez nich kierowanych.

4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezydent lub Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

5. Wybór Laureata w poszczególnych kategoriach odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od woli Kapituły. Laureatem pozostaje Finalista, który otrzymał największą ilość głosów członków Kapituły z pośród wyłonionych do głosowania Finalistów.

6. Członkowie Kapituły mogą dokonać wstępnej selekcji kandydatów przed ostatecznym głosowaniem, dokonując wyboru Finalistów w poszczególnych kategoriach.

7. Wyboru Finalistów dokonuje się zwykłą większością głosów.

8. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.

9. Członkowie Kapituły powinni zachować ścisłą tajemnicę w sprawach dotyczących przebiegu prac Kapituły.

10. Wszystkie ankiety biorące udział w konkursie nagrody “Krakowski Dukat”, członkowie Kapituły powinni traktować jako poufne.

11. Członkowie Kapituły nie mogą sporządzać kopii ankiet lub zatrzymywać dokumentów konkursowych. Członkowie Kapituły zapoznają się z ankietami uczestników i podejmują decyzje wyłącznie na posiedzeniu Kapituły.

12. Członkowie Kapituły nie powinni osobiście kontaktować się z wnioskodawcami dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, z wyłączeniem bezpośredniej rozmowy z Finalistami, która jest częścią procesu oceny.

13. Werdykt Kapituły zostaje zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego i stanowi podstawę do wręczenia nagrody “Krakowskiego Dukata”.

14. Kapituła przedkłada werdykt w terminie trzech tygodni od dnia przekazania przez Sekretariat do Przewodniczącego Kapituły kompletnych ankiet uczestników konkursu.

15. Sekretariat Kapituły prowadzi Biuro Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Pracami Sekretariatu kieruje Dyrektor Izby.
      

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.