Politechnika Krakowska – Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
+48 12 628 28 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest samodzielną jednostką Politechniki Krakowskiej. Od początku działalności w roku 1997 CTT PK wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. Na ofertę CTT PK składają się m.in. oferty technologiczne Politechniki Krakowskiej i usługi badawcze oraz opinie o innowacyjności. Centrum Transferu Technologii PK realizuje również projekty oferujące wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw. W ramach CTT PK działa Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Europejskich (Horyzont, ERC) na województwa małopolskie i podkarpackie, regionalny ośrodek  projektu “Enterprise Europe Network” (EEN) na województwa małopolskie, a także regionalny ośrodek projektu Komisji Europejskiej “Europe Direct”.

 

ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
+48 12 628 31 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.intechpk.pl

INTECH PK Sp. z o.o. jest spółką celową Politechniki Krakowskiej, która działa w branży innowacyjnych technologii i zarządza powierzonymi prawami własności intelektualnej. INTECH PK buduje relacje biznes-nauka, wspiera innowacje społeczne, działa na rzecz naukowców i twórców technologii oraz pomaga naukowcom z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą przekształcenia wyników swoich badań w produkty i usługi rynkowe. INTECH PK pomaga twórcom innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych oraz w znalezieniu partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Głównym obszarem działalności INTECH PK jest komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych, w szczególności komercjalizacja poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off. INNTECH PK wspiera również w licencjonowaniu lub przekazywaniu praw do technologii partnerom przemysłowym oraz współpracuje z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a w ramach prowadzonych działań oferuje dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach wdrożeniowych, nakierowanych na wykorzystanie potencjału uczelni do rozwiązywania potrzeb rynkowych.


 

Akademia Górniczo-Hutnicza – Centrum Transferu Technologii

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
+48 12 617 32 85,  fax +48 12 423 35 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ctt.agh.edu.pl

Centrum Transferu Technologii AGH (CTT AGH) utworzone w 2007 r. to wyspecjalizowana jednostka prowadząca działalność w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w tym opracowywania, składania wniosków o udzielenie praw wyłącznych, zarówno w procedurze krajowej jak i międzynarodowej, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji bezpośredniej przedmiotów własności intelektualnej, marketingu oferty badawczej oraz technologicznej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów, obsługi organizacyjnej, formalno-prawnej i finansowej transakcji transferu technologii w zakresie sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej. CTT AGH działa w formule ogólnouczelnianej jednostki pozawydziałowej i stanowi interfejs łączący zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje z kompetentnymi pracownikami naukowymi.

 


ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017,
30-054 Kraków
tel.: + 48 12 617 36 56
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.innoagh.pl

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Misją INNOAGH jest tworzenie startupów technologicznych, a tym samym rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach spin-off. INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i wynalazkach. Zespół INNOAGH wspólnie z zespołem naukowców kreuje model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego rozwoju, relacje z inwestorami finansowymi, strategicznymi oraz partnerami branżowymi.
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH zostało również powołane w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz ekspertami INNOAGH skutecznie łączy innowacyjne technologie i wiedzę powstałą w Uczelni z potrzebami przemysłu. INNOAGH realizuje szeroki wachlarz badań zleconych oraz proinnowacyjnych usług (np. Bony na Innowacje dla MŚP) dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem wiedzy ekspertów oraz zaplecza laboratoryjnego, nie tylko macierzystej Uczelni.
INNOAGH realizuje również szereg szkoleń, warsztatów z zakresu przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji własności intelektualnej w drodze budowy i rozwoju start-upów technologicznych.

 

OFERTY TECHNOLOGICZNE

 


 

 Uniwersytet Rolniczy - Centrum Transferu Technologii

al. Mickiewicza 21C, pok. 4,
31-120 Kraków
+48 12 662 41 94
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ctt.urk.edu.pl

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy. CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. CTT UR współpracuje w zakresie branż gospodarki, w których Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania (m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności).

 

al. Mickiewicza 21/2,
31-120 Kraków
+48 12 662 44 49
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.innowacje-ur.pl

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez sprzedaż patentów, przygotowywanie umów licencji i tworzenie spółek spin-off.
Centrum Innowacji szczególne znaczenie przywiązuje do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Spółka wspiera rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii.
Spółka Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. została zawiązana w marcu 2012 r. 100% udziałów spółki należy do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Dział Transferu Wiedzy i Projektów

ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 115, I p.
31-510 Kraków
+48 12 293 59 09, +48 12 293 75 76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.biznes.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest polską uczelnią działającą w zakresie szeroko pojmowanej ekonomii zjawisk gospodarczych i społecznych, nie tylko jako placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą. Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne już na etapie wyławiania nowo-rodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej.
Usługi UEK mają charakter spójnej oferty rynkowej, dystrybuowanej za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego Działu Transferu Wiedzy i Projektów.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Krakowska Szkoła Biznesu

ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków
+48 12 293 75 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ksb.biz.pl

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna, istniejąca na rynku usług od 1991 r. Do tej pory pomogliśmy rozwinąć karierę zawodową 28 000 osób!


Oferta edukacyjna KSB UEK obejmuje: studia podyplomowe, programy MBA, podyplomowe studia typu MBA oraz menedżerskie (dedykowane dla firm), dedykowane szkolenia i kursy. Dodatkowo Krakowska Szkoła Biznesu prowadzi działalność badawczą, konsultingową i wydawniczą.
Program studiów tworzony jest przez grono międzynarodowych specjalistów: zarówno naukowców, jak i praktyków biznesu. Edukacja w KSB zgodna jest z aktualnymi tendencjami gospodarczymi w Polsce oraz w Europie. Szkoła jest członkiem wielu organizacji zapewniających  jakość edukacji menedżerskiej. KSB UEK zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach i staje się coraz lepiej rozpoznawalną jednostką dydaktyczną na arenie międzynarodowej. Jest także głównym organizatorem i gospodarzem Kongresu MBA, który umożliwia budowanie aktywnej platformy współpracy środowiska MBA.


 

Uniwersytet Jagielloński - Centrum Transferu Technologii CITTRU

ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków
+48 12 664 42 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cittru.uj.edu.pl
www.sciencemarket.pl

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym, w tym za udostępnianie własności intelektualnej należącej do UJ oraz obsługę komercyjnych usług badawczych świadczonych przez Uniwersytet.  
Do zadań CITTRU należy identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ; ochrona prawna wyników badań, w tym wynalazków; komercjalizacja dóbr intelektualnych należących do UJ, w tym tworzenie ofert dla firm zainteresowanych wdrożeniem uczelnianych wynalazków; kreowanie wspólnych przedsięwzięć zespołów naukowych z przedsiębiorstwami, w szczególności dotyczących wykorzystywania własności intelektualnej powstałej w uczelni i wdrażania uniwersyteckich wynalazków; sprzedaż usług badawczych i eksperckich realizowanych przez naukowców, w szczególności z wykorzystaniem uniwersyteckiej infrastruktury badawczej.


 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.