Informujemy, że Biuro Legalizacji jest czynne w godzinach od 9.00 do 13.00, III piętro, ul. Floriańska 3 w Krakowie.

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Dokumenty podstawowe (składane przed wnioskowaniem o legalizację dokumentów po raz pierwszy):

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z określonych przepisami urzędowych stron internetowych)
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (dopuszcza się aktualny wydruk z określonych przepisami urzędowych stron internetowych)
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) (dopuszcza się aktualny wydruk z określonych przepisami urzędowych stron internetowych)
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Wszystkie dokumenty przedkładane do legalizacji muszą być oryginalnie podpisane wyłącznie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie ze wzorem podpisu, który został uwierzytelniony. Na dokumencie musi znajdować się nadrukowane imię i nazwisko lub przybita pieczątka imienna osoby podpisującej dokument.  ⇒ Przykład prawidłowego podpisu dokumentu [pobierz].

UWAGA!!
IPH nie legalizuje dokumentów potwierdzonych przez tłumacza przysięgłego, notariusza, skanów i  kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”.


  Załącznik nr 1-wniosek o legalizację dokumentów [pobierz]

 ⇒ Instrukcja wypełnienia wniosku o legalizację dokumentów [pobierz]

 ⇒ Załącznik nr 2-wzór świadectwa pochodzenia niepreferencyjnego pochodzenia towarów [pobierz]

 ⇒ Załącznik nr 4 - Oświadczenie na potrzeby FREE SALE CERTIFICATE [pobierz]

 

PROCEDURA LEGALIZACJI DOKUMENTÓW EKSPORTOWYCH

Do IPH należy dostarczyć:

 1. Uzupełniony i podpisany przez osobę upoważnioną wniosek-Załącznik nr 1
 2. Dokumenty, które mają być przedmiotem legalizacji
 3. Dodatkowy egzemplarz dokumentu składanego do legalizacji (w przypadku dokumentu wystawionego przez wnioskodawcę) ksero dokumentu (w przypadku gdy jest to dokument urzędowy)

Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 1. Eksporter przedkłada wniosek (załącznik nr 1)
 2. We wniosku o wystawienie przez Krajową Izbę Gospodarczą dodatkowego świadectwa pochodzenia, przedsiębiorca powinien podać przyczynę występowania o takie świadectwo i załączyć kserokopię dokumentu, z którego wynika wymóg uzyskania świadectwa pochodzenia wystawionego przez Krajową Izbę Gospodarczą (np. instrukcji dokumentowej od kontrahenta zagranicznego, z banku, itp.). We wniosku powinien być także przywołany numer, data i miejsce wystawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez urząd celny. Przedsiębiorca przedkłada w Krajowej Izbie Gospodarczej do wglądu oryginał przywołanego świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny, a jego kserokopię załącza do wniosku.
 3. Formularz świadectwa pochodzenia zgodny z wzorem określonym przez Krajową Izbę Gospodarczą wypełnia wnioskodawca. Formularz świadectwa pochodzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Procedur. Dokonywanie ewentualnych zmian w wypełnionym formularzu świadectwa pochodzenia będzie możliwe przed legalizacją, w przypadku dostarczenia do Krajowej Izby Gospodarczej wypełnionego formularza również w wersji elektronicznej.

W przypadku wnioskowania o potwierdzanie własnych deklaracji certyfikatu wolnej sprzedaży produktów, wnioskodawca przedkłada:

 1. wniosek o legalizację (Załącznik nr 1)
 2. certyfikat wolnej sprzedaży (ilość egz. którą firma potrzebuje mieć zalegalizowaną oraz dodatkowy jeden egzemplarz oryginalnie podpisany, który zostaje w dokumentacji IPH)
 3. dokument urzędowy potwierdzający zgłoszenie o dopuszczenie do obrotu konkretnych wyrobów umieszczonych w dokumentach do legalizacji,
 4. oświadczenie firmy wnioskującej o legalizację o legalności wprowadzenia do obrotu towarów ujętych w dokumencie do legalizacji (Załącznik nr 4)

 

 ⇒ Załącznik nr 3-cennik [pobierz]

 ⇒ KLAUZULA INFORMACYJNA - [pobierz]

Nie potwierdzamy poprawności  lub możliwości legalizacji dokumentu telefonicznie. Jeżeli chcą się Państwo upewnić czy dokument może być zalegalizowany lub potwierdzić poprawność uzupełnionego wniosku, prosimy przesłać uzupełnioną dokumentację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Sułkowska tel. 12 428 92 58; 785 552 405
Anna Karolak tel. 12 428 92 62

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.