MISJA I STRATEGIA

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

NA LATA 2021 – 2025

 

 

MISJA

Reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej oraz ich wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności, innowacyjności i budowaniu relacji biznesowych poprzez współpracę ze światem nauki, izbami partnerskimi w kraju i za granicą, organami administracji publicznej i mediami a także kreowanie silnego i niezależnego samorządu gospodarczego.

WSTĘP

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od ponad stu siedemdziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej. Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH.

Obecnie w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID -19 oraz pogłębiających się tendencji nadmiernej regulacji i kontroli działań firm, istotnym jest zbudowanie jak najszerszego frontu współpracy zmierzającego do stworzenia skutecznej i długofalowej strategii walki ze skutkami kryzysu gospodarczego.   Doświadczenia pandemii pokazują, że nie da się wyłącznie z poziomu centralnego zarządzać kryzysem o takiej złożoności i skali jak pandemia COVID-19. Nie da się również skutecznie walczyć z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami, bez zgodnej współpracy rządu, samorządów, biznesu i środowisk naukowych. Trud stworzenia takiej strategii wymagać będzie przemyślanej, wypracowanej i konsekwentnej współpracy biznesu, wszystkich szczebli administracji i zaplecza eksperckiego. Przygotowanie, a co ważniejsze, wdrożenie takiego dokumentu będzie wiązało się bowiem nie tylko z aktualizacją istniejących przepisów, ale również ze stworzeniem nowych i skutecznych mechanizmów stymulujących gospodarkę. Ważnym zadaniem Izby będzie w tej sytuacji wsparcie dla przedsiębiorców w informowaniu i pozyskiwaniu niezbędnych w czasach kryzysu i koniecznych dla rozwoju firm, form wsparcia oferowanego przez Unię Europejską.

Niezależnie od sytuacji pandemicznej stałym zadaniem Izby będzie trwanie w obronie poszanowania prywatnej własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz propagowanie idei powszechnego samorządu gospodarczego poprzez wspieranie w budowaniu realnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Izby a przedsiębiorcami w niej nie zrzeszonymi.

Priorytetowymi kierunkami działania Izby w latach 2021 - 2025, będącymi jednocześnie długoterminowymi celami strategicznymi jej działalności, będą:

 • udział w tworzeniu długofalowej strategii walki ze skutkami kryzysu gospodarczego a co za tym idzie nowych regulacji prawnych w oparciu o ekspercką wiedzę firm członkowskich i ekspertów zewnętrznych,
 • zacieśnienie współpracy z innymi izbami, organizacjami branżowymi i zrzeszającymi pracodawców w celu prezentowania wspólnego stanowiska i realizowania wspólnych działań dla dobra przedsiębiorców,
 • zacieśnienie współpracy z uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w celu skuteczniejszego uczestniczenia w projektach, pozyskiwania funduszy i realizowania wspólnych zamierzeń w nowej perspektywie finansowej unii na lata 2021 - 2027,
 • współpraca ze szkołami krakowskimi i małopolskimi w celu propagowania wśród młodzieży edukacji gospodarczej i promowania właściwych etycznych postaw biznesowych,
 • wspieranie firm członkowskich w działaniach zmierzających do poprawy ich konkurencyjności i pomoc we wdrażaniu innowacyjnych technologii, niezbędnej cyfryzacji i dostosowaniu do post pandemicznych warunków prowadzenia działalności,
 • wspieranie wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce samorządu gospodarczego o charakterze powszechnym,
 • dbałość i propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie wśród firm członkowskich oraz działań promujących społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • wspieranie firm członkowskich w działaniach proeksportowych na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,
 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy firmami zrzeszonymi w IPH a organizacjami samorządu gospodarczego innych krajów,
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy, jak również poszukiwaniu przez pracodawców wykwalifikowanych pracowników,
 • reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,
 • ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań jej członków, rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami oraz integracja firm w ramach imprez i działań organizowanych przez IPH.

Dla osiągnięcia celów strategicznych IPH w Krakowie w latach 2021 - 2025 należy zrealizować działania w następujących obszarach:

1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRM.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie kontynuować będzie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współdziałać w tym zakresie z instytucjami międzynarodowymi, ogólnopolskimi i z naszego regionu zaangażowanymi w przedsięwzięcia służące rozwojowi gospodarczemu i walce ze skutkami kryzysu. Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej firm, IPH podejmie działania na ich rzecz w kierunku budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W tym obszarze dla realizacji celów strategicznych należy:

 • realizować współpracę w ramach powołanego w 2020 roku Think - Tanku Samorządowego z izbami, organizacjami pracodawców, samorządami lokalnymi, światem nauki i ekspertami,
 • zacieśnić współpracę z KIG, Konfederacją Lewiatan, BCC, ABSL, ASPIRE, KKK, JIG, MIRZiP oraz innymi organizacjami w kontekście prezentowania wspólnego stanowiska i propozycji do strategii długofalowej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego,
 • kontynuować realizację z uczelniami Małopolski wspólnych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości i ściślejszej współpracy przedsiębiorców i nauki, zwłaszcza poprzez cykliczną prezentację na szkoleniach i webinariach potencjału uczelni oraz stworzenie na stronie Izby zakładki prezentującej ofertę uczelni dla biznesu mającej formułę banku pomysłów i giełdy ofert,
 • zacieśniać współpracę  w realizacji umów zawartych z uczelniami  oraz poszukiwać nowych form współdziałania zwłaszcza w obszarach pozyskiwania funduszy na rozwój technologiczny przedsiębiorstw i edukację,
 • w ramach projektu Enterprise Europe Network współpracować z Centrum Transferu Technologii AGH i PK w zakresie promocji oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych w przedsiębiorstwach.
 • Zacieśnić współpracę z organami państwowymi i instytucjami takimi między innymi jak: Ministerstwo Rozwoju, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa i urzędy gmin, w których działają firmy członkowskie, KAS, ZUS, BGK, ARP, PFR w celu szczegółowego i natychmiastowego informowania członków Izby o wszelkich działaniach, zmianach prawnych i planach mających wpływ na ich działalność,
 • organizować szkolenia, webinaria, seminaria, konferencje poświęcone przedsiębiorczości, nowym rozwiązaniom prawnym w UE i w Polsce i podnoszeniu innowacyjności w firmach, w tym zwiększenie udziału platform e-learningowych.
 • zwiększyć liczbę świadczeń w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
 • wzmocnić współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie tworzenia infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu liczby firm innowacyjnych.

2. INTERNACJONALIZACJA FIRM W MAŁOPOLSCE POPRZEZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.

Współpraca międzynarodowa Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie odbywać się będzie przede wszystkim poprzez działania związane z promocją firm członkowskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z ich celami strategicznymi, wsparciem przy internacjonalizacji ich produktów we współpracy ze stosownymi agendami rządowymi i zaprzyjaźnionymi izbami za granicą.

Działania związane ze internacjonalizacją firm i współpracą międzynarodową, Izba podejmować będzie także we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim zgodnie ze strategią regionu i Krakowa tak, aby wspólne przedsięwzięcia przynosiły wymierny efekt synergii i zwielokrotniały możliwości i szanse dla przedsiębiorców.

Dla realizacji celów w tym obszarze należy:

 • organizować misje gospodarcze wyjazdowe i przyjazdowe wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim, Polską Agencją Inwestycji i Handlu i MARR oraz we współpracy z partnerskimi izbami,
 • rozbudowywać systematycznie angielską wersją strony Izby oraz stworzyć na niej wspólnie z uczelniami wyższymi i Urzędem Miasta Krakowa oferty dla firm zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z firmami członkowskimi,
 • sfinalizować prace nad portalem „RediscoverKrakow.com” dla firm medycznych i szeroko rozumianej branży turystycznej nastawiony na rozwój turystyki medycznej i poszukiwanie klientów dla firm członkowskich,
 • zacieśnić współpracę w ramach Klubu Kijowskiego zrzeszającego izby z 20 krajów w tym w szczególności poprzez misje, wymianę informacji i poszukiwanie partnerów dla sekcji branżowych w tym Loży Kobiet Biznesu IPH
 • zacieśnić współpracę w działaniach promocyjnych naszego regionu z następującymi instytucjami: Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki przy UMK, Business in Małopolska, MARR, Krakowski Park Technologiczny i innymi
 • w ramach ośrodka Enterprise Europe Network udzielać konsultacji, informacji i pomocy przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć działalność w krajach UE i poza Unią,
 • kontynuować współpracę z konsulatami generalnymi w Krakowie, ambasadami państw w Warszawie oraz placówkami dyplomatycznymi RP na terenie całego świata,
 • uczestniczyć aktywnie jako partner w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, kongresach, webinariach i spotkaniach, które umożliwiają promocję i internacjonalizację firmom członkowskim, w tym w spotkaniach organizowanych przez PAiH, Business in Malopolska i OEES.

3. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE.

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie będzie aplikować i składać wnioski na realizację projektów finansowych z UE zarówno z Funduszu Odbudowy jak i nowej perspektywy 2021 - 2027, tak aby utrzymać wysoki poziom usług świadczonych dla przedsiębiorców w zakresie udzielania konsultacji, doradztwa, organizacji szkoleń i konferencji. Będzie również, wzorem lat ubiegłych, udzielać informacji, wspierać firmy członkowskie w zakresie pozyskiwania funduszy UE na działania innowacyjne oraz realizację projektów inwestycyjnych.

Dla realizacji celów w tym obszarze należy:

 • podjąć niezbędne działania pozwalające firmom członkowskim uzyskać wszelkie informacje i wsparcie przy staraniach o środki z Funduszu Odbudowy na walkę z konsekwencjami kryzysu i programów nowej perspektywy 2021 – 2027,
 • w ramach ośrodka EEN udzielać wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom ubiegającym się o środki finansowane z UE,
 • kontynuować działalność izby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową tj. szkolenia, doradztwo, konferencje celem rozszerzenia oferty bezpłatnych usług świadczonych przedsiębiorcom,
 • ściśle współpracować z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opiniowania projektów finansowanych z UE a dotyczących poprawy infrastruktury w regionie i wspierających przedsiębiorczość,
 • w ramach ośrodka EEN kontynuować współpracę z Komisją Europejską.

4. UMOCNIENIE ROLI I ZNACZENIA IZBY JAKO INSTYTUCJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W ŻYCIU GOSPODARCZYM MAŁOPOLSKI.

IPH w Krakowie jest wiodącą organizacją samorządu gospodarczego Małopolski działającą na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej, reprezentującą i wspierającą przedsiębiorców nie tylko w regionie, lecz także w kraju i zagranicą.

Aby wzmocnić jeszcze bardziej i wypełniać tą funkcję Izby należy:

 1. rozszerzyć, nadając jej stały charakter, współpracę z władzami administracji rządowej i samorządowej,
 2. dążyć do wzmocnienia roli i pozycji samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowelizację ustawy o izbach gospodarczych z 1989 r.,
 3. powołać zespół ekspertów przy Izbie
 4. przedstawiać w miarę potrzeb wspólne z innymi organizacjami i izbami stanowiska, opinie, ekspertyzy, interwencje w sprawach i obronie przedsiębiorców,
 5. wzmóc poprzez media społecznościowe i środki marketingu elektronicznego działania promocyjne wśród przedsiębiorców pokazujących rolę i znaczenie samorządu gospodarczego w ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla realizacji powyższych celów należy:

 1. kontynuować aktywności Izby na forum Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,
 2. współpracować z instytucjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie promowania firm krakowskich i małopolskich, w szczególności firm członkowskich IPH, jako potencjalnych wykonawców inwestycji realizowanych w Małopolsce,
 3. zabierać głos w formie wypowiedzi eksperckiej w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez komentarze, opinie i inicjowanie dyskusji w zakresie problemów gospodarczych,
 4. wzmocnić integrację i współpracę samorządów gospodarczych i występować wspólnie z innymi organizacjami i izbami w sprawach ważnych dla przedsiębiorców,
 5. współpracować z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi w zakresie promocji firm członkowskich z wykorzystaniem kanałów takich jak Youtube, telewizje medialne, Facebook.
 6. prowadzić stałą promocję firm członkowskich IPH wśród członków Izby,
 7. występować aktywnie w interesie firm członkowskich poprzez możliwość brania udziału w procesie decyzyjnym i opiniotwórczym przez radców IPH zasiadających w różnych gremiach powoływanych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje publiczne,
 8. organizować merytoryczne posiedzenia sekcji branżowych, spotkania firm członkowskich, seminaria mające istotny wpływ na zacieśnienie integracji i lepszego udrożnienia przepływu informacji pomiędzy firmami członkowskimi,
 9. wspierać i pomagać firmom członkowskim w poszukiwaniu pracowników poprzez czynny udział w targach pracy, współpracę z biurami karier w ramach podpisanych umów z uczelniami wyższymi oraz współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i zagranicznymi w Polsce.
 10. wspierać firmy członkowskie w procesie sukcesji międzypokoleniowej
 11. zrealizować działania pod wspólną nazwą „Krakowska Akademia Biznesu” polegające na realizacji we współpracy z krakowskimi szkołami działań propagujących idee przedsiębiorczości, wiedzę o ekonomii i umiejętności biznesowe, miedzy innymi poprzez kontynuowanie i rozwijanie konkursu „Mój Pierwszy Biznes” oraz organizację szkoleń, webinariów i mentoringu dla młodzieży.

5. KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.

Powinnością izby jest kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce i na świecie a w szczególności w regionie, w którym działają oraz propagowanie zasady uczciwości kupieckiej i handlowej a także dobrych praktyk w działalności gospodarczej.

Dla realizacji powyższego celu należy:

 • promować zasady społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • promować osiągnięcia firm członkowskich na stronie internetowej Izby i w jej mediach społecznościowych oraz poprzez wyróżnienie ich w księdze Nagród i Wyróżnień IPH w trakcie uroczystości Święta Izby,
 • zaktywizować działania CSR Izby poprzez organizację wspólnych akcji firm członkowskich i Biura IPH
 • promować zarządzających firmami w konkursie nagród „ Krakowski Dukat”,
 • kontynuować przyznawanie nagrody Izby w konkursie „Mój Pierwszy Biznes” w kategorii najlepszy biznes plan w obszarze CSR,
 • kontynuować udział Izby jako współorganizatora i darczyńcy wraz z konsulatem USA, Urzędem Miasta Krakowa i Amerykańską Izbą Handlową w Polsce w akcji charytatywnej „Hoover Table”,
 • propagować i rozwijać centrum Mediacji i sądownictwo polubowne jako najbardziej skuteczną formę rozstrzygania sporów gospodarczych.

6. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI I DZIAŁAŃ BIURA IPH W KRAKOWIE.

Biuro Izby odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności Izby  Przemysłowo- Handlowej w Krakowie i pozyskiwanie funduszy na jej działalność. Zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, doświadczona i wykształcona kadra Izby oraz liczne kontakty z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą dają gwarancję wszechstronnej i prowadzonej na wysokim poziomie obsługi przedsiębiorców

Mając jednakże na uwadze ciągle rosnące wymagania biurokratyczne stawiane przedsiębiorcom, częste zmiany prawa oraz panujący obecnie kryzys niezbędne jest stałe doskonalenie jakości świadczonych usług a co za tym idzie podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura Izby tak aby na bieżąco możliwe było udzielenie satysfakcjonującego wsparcia przedsiębiorcom.

Skuteczne wsparcie udzielane firmom członkowskim będzie także możliwe dzięki prowadzeniu przez Izbę  od 2019 roku działalności gospodarczej pozwalającej zdobywać nowe fundusze  na działania statutowe a co za tym idzie na podnoszenie jakości usług, internacjonalizację, promocję i lepszą infrastrukturę służącą do kontaktów i wsparcia firm członkowskich.

Dla realizacji powyższego celu należy:

 • stale doskonalić jakość świadczonych usług oraz rozszerzać zakres oferty odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców,
 • nawiązać współpracę z Urzędem Miasta Krakowa i samorządami prawniczymi w celu stworzenia Punktów Doradztwa dla przedsiębiorców w Krakowie
 • organizować profesjonalne szkolenia dla pracowników mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
 • prowadzić stały monitoring oraz badania satysfakcji klientów korzystających z usług naszej izby,
 • doskonalić w sposób ciągły system komunikowania się z firmami członkowskimi, instytucjami otoczenia biznesu i urzędami administracji samorządowej poprzez uatrakcyjnienie strony izby iph.krakow.pl oraz ośrodka EEN a także przesyłanie newsletterów i elektronicznego biuletynu „ Wiadomości Gospodarcze”,
 • prowadzić aktywne działania na mediach społecznościowych Izby: YouTube, Facebook, LinkedIn, w postaci relacji, informacji, komentarzy i podcastów mające na celu promowanie działań poszczególnych firm członkowskich i Izby
 • prowadzić w sposób ciągły akcje pozyskiwania nowych firm członkowskich,
 • wzmocnić współpracę z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi,
 • wzmocnić współpracę z biurami lokalnych i ogólnopolskich izb i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w celu skutecznej realizacji wspólnych działań zwłaszcza w dobie kryzysu,
 • pozyskiwać fundusze z różnych źródeł dla rozszerzenia oferty usług i działań izby.
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.